Общи условия при подаване на пратка

Договорът между Rapido.bg и клиента се счита с приемането на пощенската пратка за сключен и с полагане на подписите на върху товарителницата. Подателят удостоверява с подписа си верността на данните, също и обявените от него по доставката условия, описание на пратката и плащания.

Куриер на Рапидо не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на задълженията или забавяне, ако е възпрепятствано изпълнението или от причини забавено, породени от природни явления, бунтове, стачки и др., които от съответните компетентни органи се установяват. Rapido.bg ще направи нужното да се минимизират загубите и общи действия да се съгласуват за преодоляване на подобни обстоятелства, като по действията разходите от страна на услугите от куриер за защита на интересите на клиентите, следва да са възмездени. При възникнали непредвидени обстоятелства в осъществяване на трансграничен превоз – заплащане на мита, митнически формалности, митни сборове и др., които са свързани с митнически разпоредби за приемащата страна, доставката ще се удължен с броят дни, през които дни е била задържана пратката от митническите власти.

Възникнали спорове с куриер по взаимно съгласие се решават, чрез преговори на база добро партньорско сътрудничество и допълнителни споразумения по договори. При непостигнато съгласие, съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска всяка от страните, от компетентни органи или спорът за решаване да отнесе пред компетентния български съд.

Забранено е в пощенски пратки да се поставят следните вещества и предмети:

 • Оръжие, запалителни, взривни, други опасни предмети или вещества;
 • Наркотични, психотропни, упойващи, отровни и силно действащи вещества;
 • Предмети и вещества, които представляват опасност за здравето или живота на куриер, служителите или други лица, или могат да повредят или замърсят пощенски съоръжения и други пратки;
 • Неприлични или противоречащи предмети на нравствените норми;
 • Движими паметници на културата, без издадени сертификат или разрешение.
 • Религиозни материали нерегистрирани или забранени секти в страната и организации;
 • С изключение на пратките с обявена стойност, поставянето на монети не се допуска, също и парични знаци, банкноти, чекове за пътуване, предмети-ценности за подателя, злато, платина, сребро, скъпоценни камъни – обработени или не и други скъпи предмети.
 • Други предмети или вещества, които са в международни договори посочени, също и предмети, чието внасяне или разпространение е забранено в посочената по местоназначение страната.

Приемане на заявки за куриер от малките населени места

Потребителите на услуги от куриер от извън областните градове имат възможност от най-близкия офис да поръчат куриер или своите пратки да донесат в най-близкия приемен център на Рапидо. Компаниите са няколко, които са с национален телефон за поръчки на цената на градски разговор. Тези компании обикновено могат да доставят или вземат пратки от и до всички места в страната, като от един диспечерски пункт се разпределят поръчките.

Доставка на кошници с цветя, букети, подаръци и пратки, които изискват специално внимание, се доставят от куриер директно на получателя, който е взел пратката от подателя, като на други куриери не се препредава. Това гарантира от Rapido.bg конфиденциалност на услугата и висока степен на сигурност. Пратките задължително се доставят срещу име и подпис на получателя.

Доставка от куриер може да се осъществи със заверяване на фактури, изчакване за обработването им на място и връщане в рамките на деня на заверените копия. Внасяне на всякакви документи по инстанции, изчакване от куриер на обработката им и вземане на входящ номер за документите, приемо-предавателен протокол, обратна разписка и др. Всеки клиенте с индивидуални потребности и целта на услуги от Рапидо е всяка една от тях да задоволи.

Потребители на услуги от куриер могат всички юридически и физически лица да бъдат. Тези неуниверсални пощенски услуги, които се предоставят от услуги от Rapido.bg, включват следните услуги:

 • - Приемане на съобщения във физическа или електронна форма, предаване чрез електронни съобщителни средства и както пощенски пратки, така и доставяне на тези съобщения на получателя;
 • - Куриерски услуги.
 • - Пратки могат от и до офиса на Рапидо да бъдат доставяни или от и до вратата на потребителя на територията на а България.

Пратките могат да са със или без обявена стойност, със или без наложен платеж. Могат в точно определен час от подателя да бъдат доставяни, както и с обратни придружаващи документи да са. Размерът на цената се определя в тези случаи по тарифата на оператора или в сключен договор индивидуално с потребителя. Договорът за доставка на съобщения се счита за сключен, когато то е с пълни данни за получателя, подадено по електронна поща или физически до офис на услуги от Рапидо и е с подписи потвърдено на подателя и куриер.